Á túa disposición, experiencia e calidade

AUDITORÍA

 • Auditoría de contas anuais individuais
 • Auditoría de contas anuais consolidadas
 • Auditoría de estados financeiros intermedios
 • Informes especiais requiridos pola lexislación vixente (Lei de sociedades de capital, Lei concursal, Regulamento do Rexistro Mercantil…)
 • Revisións limitadas de estados financeiros e de áreas específicas
 • Informes de procedementos acordados
 • Revisións de contas xustificativas de subvencións (FEDER, CDTI, Xunta…)
 • Auditorías de compravenda de negocios mercantís (Due Diligence)
 • Auditorías de Administracións, entidades e sociedades públicas
 • Informes periciais económicos dentro do ámbito xudicial
 • Valoración de empresas
 • Análise e revisión de sistemas de control interno
 • Auditoría de cumprimento

INFORMACIÓN NON FINANCEIRA

 • Preparación e verificación de información non financeira
 • Memoria de sustentabilidade ou RSC
 • Informe integrados
 • Revisión externa de RSC

FORENSIC

 • Prevención, detección e investigación da fraude
 • Asistencia como experto independente na resolución de litixios ou conflitos xudiciais ou extraxudiciais de carácter económico-financeiro, como por exemplo:
  • Cuantificación de lucro cesante e dano emerxente por incumprimento de contratos.
  • Opinión de experto contable, financeiro, económico e informático sobre cuestións complexas.
  • Incumprimentos ou diverxencias na aplicación de cláusulas contractuais (EBITDA, débeda financeira neta etc.).
  • Investigación de delitos socioeconómicos, de fraudes, “maquillaxes” e falseamento contable, contabilidades paralelas e “caixas B”, distracción de activos etc.
  • Avaliación de incumprimentos ou diverxencias na aplicación de cláusulas económicas en concesións administrativas.
  • Reclamacións por restitución do equilibrio económico-financeiro concesional.
  • Servizos de auditoría interna especializados, para outorgarlle o maior valor posible ao seu negocio, baseados en:
 • Identificación, análise e xestión de riscos.
 • Diagnóstico e avaliación de procesos e controis.
 • Deseño e implantación da función de auditoría interna.
 • Elaboración de plans de auditoría.
 • Servizos relacionados coa fiabilidade da información financeira.
 • Deseño e avaliación de sistemas de cumprimento.

Adaptámonos ao tu sector, industria e especialización

 

Ver todos os sectores